Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO „MASKI Z WISŁY”

 

 • 1. SKLEP MASKI Z WISŁY
 1. Sklep internetowy Maski Z Wisły, dostępny pod adresem internetowym www.maskizwisly.pl, prowadzony jest przez Pod Jedlami Sp. z o.o. z siedzibą w Łaziskach Górnych przy ul. Cieszyńskiej 23G (kod pocztowy: 43-170 Łaziska Górne), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000267084, posługująca się numerem REGON: 240538587 oraz NIP: 634-264-55-88.
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady
  i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu,
  w szczególności określa warunku składania zamówień, warunki dostawy oraz tryb ich reklamowania.
 3. Integralną częścią niniejszego Regulaminu stanowi Polityka Prywatności dostępna pod adresem https://maskizwisly.pl/polityka-prywatnosci

 

 • 2. DEFINICJE
 1. Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Sprzedawca - Pod Jedlami Sp. z o.o. z siedzibą w Łaziskach Górnych przy ul. Cieszyńskiej 23G (kod pocztowy: 43-170 Łaziska Górne), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000267084, posługująca się numerem REGON: 240538587 oraz NIP: 634-264-55-88.
 3. Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 4. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 5. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.maskizwisly.pl
 6. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron,
  z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 7. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu internetowego.
 8. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 9. Konto - konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje
  o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 10. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 11. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 13. Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 14. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem
  a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też - stosowanie do cech Produktu - umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

 

 • 3. DANE SPRZEDAWCY

POD JEDLAMI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łaziskach Górnych przy ul. Cieszyńskiej 23G, 43-170 Łaziska Górne, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000267084, posługująca się numerem REGON: 240538587 oraz NIP: 634-264-55-88.

 1. adres e-mail Sprzedawcy: sklep@maskizwisly.pl
 2. numer telefonu Sprzedawcy:
 3. numer faksu Sprzedawcy:
 4. numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 22 1050 1214 1000 0090 3150 1902.

 

 • 4. WYMAGANIA TECHNICZNE

Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym Sklepu są następujące:

 1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową,
 2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 3. włączona obsługa plików cookies.

 

 • 5. KONTO W SKLEPIE Maski z Wisły.
 1. Każdy Klient zakładając konto w Sklepie akceptuje niniejszy Regulamin oraz Politykę Prywatności, której treść można sprawdzić pod następującym adresem e-mail:rezerwacja@podjedlami.pl.
 2. Sprzedawca wskazuje, że każdy Klient przed dokonanie zakupów powinien zapoznać się
  z treścią niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności i nie dokonywać zakupów oferowanych do sprzedaży produktów, jeżeli Klient nie akceptuje Regulaminu lub Polityki Prywatności.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu – Klienci zostaną o tym poinformowani poprzez udostępnienie jednolitego tekstu Regulaminu na niniejszej podstronie.
 4. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z dniem wskazanym przez Sprzedawcę, jednak nie wcześniej niż w terminie 7 dni od dnia udostępnienia jednolitego tekstu Regulaminu w Sklepie.
 5. Zmiana postanowień Regulaminu nie ma wpływu na warunki umów zawartych przed dniem ich wejścia w życie.
 6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 7. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie
  z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych
  i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 8. Wszystkie produkty oferowane za pośrednictwem Serwisu są nowe oraz wolne od wad fizycznych i prawnych.

 

 • 6. ZAŁOŻENIE KONTA W SKLEPIE Maski z Wisły.
 1. Nabycie oferowanych przez Sprzedawcę produktów wymaga założenia konta w Sklepie. W celu założenia konta w Sklepie, Klient zobowiązany jest wypełnić formularz rejestracji. Wypełniając formularz rejestracji, Klient zobowiązany jest podać adres e-mail oraz pełne
  i prawdziwe dane o sobie. Założenie konta w Sklepie jest darmowe.
 2. Konto w Sklepie może zarejestrować wyłącznie osoba, która ma pełną zdolność do czynności prawnych.
 3. Logowanie się na konto w Sklepie odbywa się poprzez podanie przez Klient loginu i hasła ustanowionych przez niego w formularzu rejestracji.
 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć konto w Sklepie poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.
 5. Klienci nie powinni przenosić uprawnień do swojego konta utworzonego w Sklepie na nikogo innego oraz zezwalać nikomu innemu na korzystanie z niego. Klient powinien chronić bezpieczeństwo swojego konta oraz zabezpieczającego je hasła, nie powinien udostępniać nikomu hasła do konta w Sklepie.

 

 • 7. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ
 1. W celu złożenia zamówienia należy:
 2. zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);
 3. wybrać Produkt lub Produkty będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka”
 4. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia zamówienia bez rejestracji;
 5. jeżeli wybrano możliwość złożenia zamówienia bez rejestracji - wypełnić formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu lub Produktów, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
 6. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”/kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail,
 7. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie.
 8. Zawarcie umowy następuje wraz z otrzymaniem przez Klienta potwierdzenia zamówienia. Jeżeli Sprzedawca nie będzie w stanie zrealizować zamówienia, np. z uwagi na wyczerpanie produktów, powiadomimy o tym Klienta drogą e-mail oraz niezwłocznie, zwróci uiszczoną przez Klienta cenę. Jeżeli taka będzie wola Klienta, Sprzedawca może także zmienić zamówienie, dostarczając Klientowi inny, wybrany przez niego produkt, dokonując stosownych rozliczeń w zakresie różnicy cenowej. Sprzedawca zastrzega, że zamówione produkty wysyła po opłaceniu pełnej ich ceny.
 9. Sprzedawca zastrzega, że realizuje zamówienia wyłącznie na terenie Polski.
 10. W przypadku podania terminu dostawy w dniach roboczych należy rozumieć pod tym pojęciem wszystkie dni od poniedziałku do piątku włącznie, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
 11. W szczególnych przypadkach czas realizacji zamówienia może się wydłużyć, o czym Klienci zostaną poinformowani.
 12. Obowiązujące są ceny oferowane w chwili złożenia zamówienia. Wszystkie podane ceny są cenami brutto zawierającymi podatek VAT. Do chwili pełnej zapłaty ceny sprzedaży, produkt pozostaje własnością Sprzedawcy.
 13. Sprzedawca oferuje następujące metody płatności oraz dostawy:
 14. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
 15. Przesyłka do Paczkomatu
 16. Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa,
 17. Odbiór osobisty dostępny pod adresem: Hotel Pod Jedlami, ul. Beskidzka 17, 43-460 Wisła
 18. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
 19. Płatność przy odbiorze
 20. Płatność za pobraniem
 21. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy
 22. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu.
 23. Wszelkie zwroty płatności wykonywane są automatycznie na konto używane przez klienta do dokonania zapłaty za zamówiony produkt. W przypadku zapłaty przelewem internetowym płatności zostaną zwrócone na numer rachunku bankowego, z którego dokonano przelewu.

 

 • 8. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
 1. Zdjęcia, opisy a także inne informacje w możliwie najdokładniejszym zakresie odzwierciedlają produkty oferowane przez Pod Jedlami w Sklepie. Pod Jedlami zobowiązuje się dokładać wszelkich starań, aby prezentowane informacje dotyczące produktów były aktualne, kompletne i zgodne ze stanem faktycznym.
 2. Wszelkie prawa do Sklepu oraz oferowanych produktów, w szczególności prawa własności intelektualnej do nazwy, znaków towarowych, domeny, formy, grafiki, artykułów, zdjęć, należą do Pod Jedlami bądź partnerów handlowych Pod Jedlami. Ich kopiowanie, rozpowszechnianie może naruszać prawa Pod Jedlami lub prawa partnerów handlowych Pod Jedlami.

 

 • 9. PRZESŁANE INFORMACJE
 1. Zakazane jest dostarczanie, przesyłanie, przekazywanie przez użytkowników Sklepu jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym. Jeżeli Użytkownik dowiedział się o jakimkolwiek bezprawnym działaniu innego Użytkownika, powinien niezwłocznie o tym poinformować Pod Jedlami wysyłając e-maila na adres podany na wstępie Regulaminu.
 2. Pod Jedlami ma prawo do moderowania lub usuwania całości lub części wypowiedzi oraz innych treści umieszczonych w Sklepie, które naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu, obowiązujących przepisów prawa lub dobre obyczaje bądź mogą godzić w dobre imię bądź narażać Pod Jedlami na jakąkolwiek odpowiedzialność.

 

 • 10. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
 1. Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży każdego zakupionego od Sprzedawcy produktu, w ciągu 14 dni, bez podawania przyczyny. Termin na odstąpienie biegnie od dnia,
  w którym Klient wszedł w posiadanie produktu. Dla zachowania terminu wystarczy, że Klient nada powiadomienie przed jego upływem. W przypadku odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą.
 2. Odstąpienie powinno zostać dokonane w drodze jednoznacznego oświadczenia woli za pomocą tradycyjnej poczty, faxem bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy - dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3 powyżej.
 3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin na odstąpienie do umowy, biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
 4. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę. Zwrot płatności nastąpi automatycznie na rachunek bankowy użyty przez Klienta do dokonania zapłaty za zakupiony produkt, chyba że Klient zażąda innego sposobu zwrotu.
 5. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 6. Sprzedawca może odmówić dokonania zwrotu płatności Klientowi do chwili otrzymania przez Sprzedawcę zwracanego produktu albo do chwili, gdy Klient przedstawisz dowód, że produkt został do Sprzedawcy wysłany.
 7. Każdy reklamowany produkt Klient powinien odesłać niezwłocznie, jednak nie później niż czternaście dni od dnia, w którym Klient poinformował Sprzedawcę
  o odstąpieniu od umowy. Tak jak w przypadku samego odstąpienia, termin uważa się za zachowany, jeśli produkt zostanie wysłany przed upływem czternastu dni.
 8. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu, wynikające z korzystania
  z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech czy funkcjonowania tego produktu.
 9. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.
 10. W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie.
 11. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi
  w odniesieniu do Umowy:
 12. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
 13. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 14. w które przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
 15. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,
 16. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli,
 17. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 18. o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.

 

 • 11. PROCEDURA REKLAMACJI
 1. Klient reklamację może przekazać Sprzedawcy w sposób pisemny, e-mailem lub telefonicznie na adresy i numery wskazane w 3 Regulaminu. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje będą wymagały uzupełnienia, przed jej rozpatrzeniem, Sprzedawca zwrócimy się do Klienta z prośbą
  o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie. Sprzedawca rozpatrzy złożoną reklamację jak najszybciej, jednakże nie dłużej niż w ciągu 14 dni. Odpowiedź na reklamację Klient otrzyma na adres e-mail przypisany do jego konta w Sklepie lub poprzez e-mail, a jeżeli te dane nie będą znane – w formie pisemnej.
 2. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, Sprzedawca naprawi lub wymieni reklamowany produkt na pełnowartościowy lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa zwrócimy Klientowi należność za reklamowany produkt w ciągu czternastu dni od daty rozpatrzenia reklamacji. Klienci są uprawnieni do żądania wymiany produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany mogą żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie produktu do stanu zgodnego
  z umową w sposób wybrany przez Klienta będzie niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.
 3. Produkty oferowane do sprzedaży w Sklepie mogą być objęte gwarancją udzieloną przez ich producenta bądź dystrybutora.
 4. Sprzedawca oświadcza, że nie udziela żadnej gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane za pośrednictwem Sklepu produkty, chyba że taka informacja zostanie bezpośrednio umieszczona na Produktach.
 5. W przypadku produktów, na które producent lub dystrybutor udzielił gwarancji, Klient może reklamować produkt posiadający wady korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji - w tym wypadku będzie reklamował produkt bezpośrednio u gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji), a Sprzedawca będzie tylko pośrednikiem przekazującym reklamację.

 

 • 12. PRAWO WŁAŚCIWE
 1. Prawem właściwym dla niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 2. Zasady korzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń możesz sprawdzić pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.
 3. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

 

 • 13. DANE OSOBOWE
 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym.
 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu mogą być:
 4. w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Sprzedawca jako Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
 5. w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą, Sprzedawca jako Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych
  w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia umowy, uniemożliwiając Klientowi spełnienie jego żądań oraz oczekiwań.
 7. Szczegółowe zasady przetwarzania przez Sprzedawcę danych osobowych Klientów zawarte są
  w Polityce Prywatności.

 

 • 14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są w języku polskim.
 2. Pod Jedlami zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy
  o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera

Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl