Polityka prywatności

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

 1. Pod Jedlami Sp. z o.o. (dalej jako „Pod Jedlami”) prowadzący Sklep internetowy Maski Z Wisły, dostępny pod adresem internetowym maskizwisly.pl (dalej jako „Sklep”), przykłada dużą wagę do ochrony danych osobowych Użytkowników (Klientów) Pod Jedlami, poprzez dokonywanie tego w sposób zgodny z zasadami określonymi w przepisach prawa polskiego, w tym w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z regulacjami Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

 

 1. Celem niniejszej Polityki Prywatności jest wyjaśnienie zasad, na jakich przetwarzane są udostępnione Pod Jedlami dane osobowe Użytkowników oraz omówienie podstawowych praw Użytkowników Pod Jedlami Sp. z o.o. związanych z przetwarzaniem przez Pod Jedlami danych osobowych.

 

 1. Najpowszechniejszym sposobem pozyskiwania danych Użytkowników przez Pod Jedlami jest uzyskanie tych danych podczas rejestracji, zakupów bądź zapisów do newsletteru dokonywanych przez Użytkowników (Klientów) w

 

 

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest:

Pod Jedlami Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 1. Cieszyńska 23G, 43-170 Łaziska Górne

KRS: 0000267084 NIP: 634-264-55-88

 

 1. Pod Jedlami powołało Inspektora Ochrony Danych, tym samym we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można się skontaktować pod adresem e-mail: iodo@lumaservices.eu.

 

 1. Ogólne zasady przetwarzania danych osobowych

Zasady regulujące przetwarzanie danych osobowych stanowią ramy, które gwarantują, że dane osobowe będą gromadzone, przechowywane oraz używane we właściwy, zgodny z prawem sposób. Pod Jedlami zobowiązuje się dbać o to, by dane osobowe były:

 1. przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty,
 2. prawidłowe, stosowne oraz nienadmierne ilościowo,
 3. dokładne i aktualne – niedokładne lub niekompletne dane osobowe będą poprawiane lub usuwane bądź ich dalsze przetwarzanie zostanie wstrzymane,
 4. przechowywane przez czas nie dłuższy niż to konieczne,
 5. przetwarzane jedynie w określonym, jednoznacznym i zgodnym z prawem celu oraz zgodnie z celem, w jakim są gromadzone,
 6. przechowywane w sposób bezpieczny, tak aby zapobiegać ujawnieniu i dostępowi tych danych osobom nieuprawnionym.

 

 1. Rodzaje danych osobowych

Pod Jedlami będzie na wiele sposobów zbierać i przetwarzać dane osobowe przekazywane przez Użytkowników za pośrednictwem różnych kanałów komunikacji, włączając w to Sklep. Niektóre dane osobowe są niezbędne w celu sprzedaży produktów Pod Jedlami, natomiast podanie innych danych jest dobrowolne, np. w celach marketingowych.

Pod Jedlami zawsze informuje, które dane osobowe są wymagane (np. poprzez zaznaczenie ich gwiazdką (*)) oraz jakie konsekwencje będą wiązać się z niedostarczeniem tych danych – taka sytuacja może przykładowo skutkować brakiem możliwości (pełnego) spełnienia żądań i oczekiwań Użytkowników. Dane osobowe, które Pod Jedlami gromadzi i przetwarza, można ogólnie podzielić na następujące kategorie:

 1. dane kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail,
 2. dane adresowy, przede wszystkim adres doręczenia produktu,
 3. dane dot. płatności, a więc np. numery rachunków bankowych czy kart kredytowych,
 4. informacje o Użytkowniku, na przykład dane techniczne dotyczące użytkowania i przeglądania, w tym adresy IP, z których Użytkownicy odwiedzają strony internetowe Sklepu,
  z uwzględnieniem stron podmiotów zewnętrznych,
 5. identyfikator Facebook (zazwyczaj zawierający imię i nazwisko lub nick), zdjęcie profilowe oraz informacje, które Użytkownicy dostarczą na swój temat Pod Jedlami (np. poprzez wysłanie wiadomości prywatnej, reakcja na posty, treść dodanych komentarzy lub opublikowane na naszym fanpage’u @HotelPodJedlami zdjęcia).

 

 1. Cele przetwarzania danych osobowych.

 

 1. Pod Jedlami przetwarza dane osobowe w celach zgodnych z prawem i zasadniczo po to tylko, jeśli:

 

 1. została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych np. zgoda udzielona przy rejestracji konta lub zgoda marketingowa (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 2. przetwarzanie danych jest konieczne do realizacji umowy, np. dostarczenia przez Pod Jedlami zamówionych przez Użytkowników produktów (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 3. przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania ciążącego na Pod Jedlami obowiązku prawnego np. obowiązków podatkowych i rachunkowych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO),
 4. przetwarzanie danych jest konieczne dla potrzeb wynikających z uzasadnionych interesów Pod Jedlami lub uzasadnionych interesów podmiotów zewnętrznych oraz nie jest uważane za szkodliwe dla osoby, której dane są przetwarzane, włączając w to interesy Pod Jedlami
  w kontekście rozwijania, oceniania, oferowania i sprzedaży produktów Pod Jedlami, nawiązywania, rozwijania i utrzymywania relacji biznesowych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

 

 

 1. Pod Jedlami przetwarza dane osobowe Użytkowników, w celu:

 

 1. ułatwienia korzystania ze Sklepu, tak aby umożliwić Użytkownikom nabywanie produktów Pod Jedlami,
 2. kontaktowania się z Użytkownikami w ramach standardowej obsługi,
 3. zapewnienia szeroko rozumianej obsługi klienta i wsparcia technicznego,
 4. personalizowania zawartości Sklepu i wyniki wyszukiwania,
 5. ujawniania i przekazywania przez Pod Jedlami danych osobowych podmiotom zewnętrznym – takie działanie, jednakże jest ograniczone do niezbędnego minimum
  i uzależnione od istnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych,
 6. prowadzenia fanpage'a na portalu społecznościowym, na warunkach oraz na zasadach określonych przez Facebook Inc. i informowania za jego pomocą o aktywności Pod Jedlami oraz Sklepu, promowaniu różnych wydarzeń, promocji, budowaniu i utrzymaniu społeczności oraz w celu komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności serwisu w formie komentarzy lub wiadomości,
 7. analitycznym dotyczącym analiz funkcjonowania, popularności, sposobu korzystania
  z fanpage'a.

 

 1. Pod Jedlami nigdy nie przekazuje danych w celach marketingowych innym podmiotom zewnętrznym, nie sprzedaje ich ani nie wykorzystuje, aby wymieniać się danymi z innymi podmiotami zewnętrznymi.

 

 1. Pod Jedlami zastrzega sobie prawo do ujawniania lub udostępniania danych osobowych podmiotom zewnętrznym w następujących uzasadnionych okolicznościach:
 2. gdy podmioty zewnętrzne świadczą w imieniu Pod Jedlami usługi, na przykład wsparcie informatyczne, usługi hostingowe, obsługę płatności, dostarczanie produktów (firmy kurierskie);
 3. tego rodzaju podmioty zewnętrzne mogą przetwarzać ujawnione, przekazane lub udostępnione im dane osobowe wyłącznie na zasadach określonych przez Pod Jedlami i na podstawie pisemnej umowy o przetwarzaniu danych;
 4. doradcy prawni - w celu ustanowienia, wykonania obowiązków lub obrony praw Pod Jedlami;
 5. w sytuacji, gdy użytkownik wyraził uprzednią zgodę na ujawnianie swoich danych osobowych podmiotom zewnętrznym.

 

 1. Jeśli odbiorca danych osobowych znajduje się w kraju nienależącym do UE/EOG, który nie zapewnia odpowiedniego poziomu ochrony danych, dane osobowe Użytkowników mogą zostać przesłane takiemu odbiorcy dopiero po zawarciu z nim pisemnego porozumienia o przekazaniu danych w oparciu o standardowe klauzule umowne przyjęte przez Komisję Europejską.

 

 1. Odbiorcami danych Klientów będących Użytkownikami portalu Facebook lub odwiedzających fanpage @HotelPodJedlami mogą również być inni Użytkownicy portalu Facebook (z uwagi na fakt, iż informacje o osobach obserwujących fanpage’a, o polubieniach, a także treści komentarzy, posty i inne informacje dostarczane przez Użytkowników są jawne) oraz właściciel portalu społecznościowego Facebook na zasadach dostępnych pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy.

 

 1. Pod Jedlami jako Administrator danych Użytkowników fanpage @HotelPodJedlami na portalu społecznościowym Facebook wskazuje, iż wraz z Facebook Ireland Limited pełnią funkcję współadministratorów w zakresie przetwarzania danych na potrzeby statystyk. Więcej na temat przetwarzania danych na potrzeby statystyk Uczestnicy mogą znaleźć pod linkiem: https://www.facebook.com/help/.

 

 

 1. Zgoda użytkownika

Niektóre działania Pod Jedlami związane z przetwarzaniem informacji będą prowadzone
w oparciu o zgody Użytkowników. W takim wypadku każdy Użytkownik ma prawo do wycofania swojej zgody w dowolnym czasie. Jeżeli Użytkownik wycofa zgodę, Pod Jedlami zaprzestanie przetwarzania danych osobowych takiego Użytkownika, chyba że dalsze przetwarzanie lub przechowywanie danych osobowych tego Użytkownika jest dozwolone lub wymagane przez obowiązujące przepisy polskiego prawa w związku ze zmianą podstawy przetwarzania np. zawarciem umowy.

Należy zwrócić uwagę, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem procesu przetwarzania danych przed jej wycofaniem. Co więcej, wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych może w konsekwencji uniemożliwić realizację oczekiwań Użytkowników przez Pod Jedlami.

 1. Prawa Użytkowników.

W każdej chwili każdy Użytkownik ma prawo sprawdzić, które z jego danych osobowych są przetwarzane przez Pod Jedlami. W tym celu Użytkownik może w każdym czasie skierować zapytanie do Inspektora Ochrony Danych Osobowych Pod Jedlami iodo@lumaservices.eu - zarówno w formie pisemnej na adres do doręczeń dla Administratora wskazany w punkcie  4 Polityki, jak i wiadomości e-mail.

Odpowiedź zostanie udzielona co do zasady w formie pisemnej, ewentualnie w przypadku zgody Użytkownika zostanie udzielona w formie wiadomości e-mail.

 1. Użytkownik może także żądać w każdym czasie uaktualnienia, poprawienia jego danych oraz posiada prawo do przenoszenia swoich danych osobowych.

Gdy na podstawie zgody Użytkownika lub w ramach realizacji zamówień na produkty oferowane w Sklepie, Pod Jedlami przetwarza dane osobowe w sposób zautomatyzowany, Użytkownik ma prawo otrzymać kopię swoich danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytania formacie. Kopię tych danych Pod Jedlami przekaże Użytkownikowi zgodnie z jego żądaniem lub innemu podmiotowi wskazanemu przez Użytkownika, który odtąd będzie przetwarzał te dane. Należy mieć na uwadze, że powyższe dotyczy tylko takich danych osobowych, które przekazał Użytkownik.

 1. Każdy Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie zgłosić żądanie w przedmiocie usunięcie jego danych osobowych, przetwarzanych przez Pod Jedlami, za wyjątkiem następujących sytuacji, kiedy:
 2. Pod Jedlami oczekuje na opłacenie zamówionego przez Użytkownika produktu,
 3. Użytkownik dokonał zakupu określonych produktów w Sklepie – w takim przypadku Pod Jedlami ma prawo zachować dane osobowe Użytkowników dotyczące transakcji w celach księgowych i podatkowych;
 4. istnieje uzasadniona podstaw do skierowania roszczeń przez Pod Jedlami wobec osoby Użytkownika.

 

 1. Każdy Użytkownik ma prawo sprzeciwić się w stosunku do przetwarzania jego danych osobowych przez Pod Jedlami w zakresie, w jakim Pod Jedlami przetwarzają dane osobowe tego Użytkowników na podstawie tzw. prawnie uzasadnionego interesu. W przypadku złożenia sprzeciwu, Pod Jedlami zaprzestanie wówczas przetwarzania danych osobowych Użytkownika który złożył sprzeciw.

 

Jednakże Pod Jedlami nadal będzie miało prawo przetwarzać dane osobowe Użytkownika, który złożył sprzeciw, gdy zgodnie z prawem jego interes lub prawa zostaną unieważnione albo będą skierowane wobec Pod Jedlami przez tego Użytkownika roszczenia prawne. W takiej sytuacji Pod Jedlami poinformujemy Użytkownika o tym.

 

 1. Każdy Użytkownik który uważa, że Pod Jedlami przetwarza dane osobowe w sposób niewłaściwy, ma prawo zgłosić skargę do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2 00-193 Warszawa lub adres e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl.

 

 1. Pod Jedlami będzie przetwarzać dane osobowe Użytkowników związane z kontem w Sklepie, do czasu aż konto nie zostanie usunięte lub Pod Jedlami usunie konto z uwagi na naruszenie praw Pod Jedlami.

 

 1. Dane związane z zakupami Użytkowników, Pod Jedlami przechowuje tak długo, aż nie wygasną potencjalne roszczenia Użytkowników lub Pod Jedlami związane z daną sprzedażą produktu.

 

 1. Dane potrzebne do rozliczeń księgowych lub podatkowych Pod Jedlami przechowuje tak długo, jak wymagają tego przepisy rachunkowe lub podatkowe.

 

 1. Pod Jedlami będzie przechowywać dane osobowe Użytkowników do celów marketingu bezpośredniego do momentu, w którym Użytkownik wycofa swoją zgodę.

 

 1. Dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage'a będą przetwarzane przez czas dostępności tych danych w serwisie Facebook.

 

Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera

Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl